Text Box: Whcfws wmwtwruf

ލިޔުމެއް ހިމެނުއްވުމަށް (naifarufathifuh@gmail.com ��) އަށް މެއިލްކުރައްވާ...!

Text Box: ތިޔަބޭފުޅުން މިސައިޓްގައި އެއްވެސް ލިޔުމެއް ޝާއިރުކުރަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް މެއިލް ކުރައްވާ... ތިޔަބޭފުޅުންގެ އެއްބާރުލެއްވުމަކީ މި ސައިޓަށް ލިބޭނެ އިތުރު ކުރިއެރުމެއް...

މީނާ އަކީ ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅަށް ސުކޫލް ހިންގާ އަންހެން ކަމަނާ ޔޯލައެވެ. އޮށާޅާގެ މުއްސަނދިކަން މޫނުމައްޗަށް ލިބިފާވާ މިކަމަނާގެ ކަމަކީ މީނާގެ އައުވާނުން ކަމަށްވާ ބޯބުޅި ހަންޑިއާއި، ބެންސަން ވަރުދާ އާއި އަދި އިތުރު� ތައާރަފަކަށް ބޭނުންނުވާ ޅ.ނައިފަރު ރަމްޒުއޭ ނަމަކަށް ކިޔާ ބަންޑާރަ ގެގާއުޅޭ އައިސްތު އަލީ އެހެންނަމަކުން ނަމަ ކުރޮޅި އައިސްތުއެވެ. މިހިބަރުގެ ކަމަކީ އައުވާނުންތައް ގޮވާގެން ރޫމް ފަޅުފިލުވުމެވެ. މީގާ ހެއްވާ ކަމަކަށް ވެފާވަނީ އައުވާނުން ބުނާގޮތަށް ސުކޫލް ހިންގަންޖެހުމެވެ.

އަދި މިކަމަނާ އަކީ ދަރިހަރުނުލާ ފަތްމިންޏެއް ކަމުގައި އިތުބާރު ހުރި ފަރާތް ތަކުން ދަނީބުނަމުންނެވެ. ފިރިސޮރު 3 ފަހަރަށް އެޅިކަމަށް ވެއެވެ. ނަމަވެސް ވަނީ ކާށި ކުރޮޅިއަށް ނުވެފައެވެ. މިކަމަނާ އަކީ ފަނިހެދުމަށާއި ފޮނިކެނޑުމަށާއި އަދި ބާރު ދެއްކުމުގަ އަރާހުންނެވި ހިބަރެކޯލައެވެ. އިފްތިތާހުގެ އަލިމަސް ޔުބީލް ފާހަގަ ކުރަން އުޅުމުންވެސް މިފުރޭތަ ވަނީ� އެކަމަށް ހުރަސްއަޅާ ބަންދުކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން މިހިބަރު ކުރި އެންމެބޮޑު އެއްކަމަކީ އެވަގުތު ސުކޫލް ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުރި ގ.ދ. ތިނަދޫ ޕްރިންސިޕަލް ބޭރުކުރުމުގައި ފޫގަޅާގެން ފީކޯތް ކިޔާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ.

ކޮންމެއަކަސް� �ސިއްހަތު ބެއަށް� ބަފާބެ ކިޔާ މިބައްދު ދެކެ ސުކޫލްގެ އިސްދަރިވަރުން ނާއި އަދި މިހާރުގެ ދަރިވަރުން ވެސް ވަރަށް ރުޅިއާދެއެވެ. މިފަދަ މީހުންގެ މިފަދަ އަމަލުތަކުން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ދުރުވަންވެއްޖެ ޔޯލައެވެ. މީނަ މިހެން އުޅޭތީ އަޅުގަނޑު މީނައަށް ކިޔަންބޭނުންވާ ނަމަކީ �މާކަނާ�އެވެ. އެއީ މީނާގެ ސިފަޔާވެސް� ކުޑަގުޅުމެއް މާކަނައާ ހުންނާތީ އެވެ. ދެން ކިޔުންތެރިން ކިޔާނެ ނަމެއް ކިޔަން އަޅުގަނޑު ދޫކޮށްލަމެވެ...

= = NS - 05

Text Box: cSufitwf
...ErugText Box: wvwl ihevid

� 2007 fathifuh All right reserved


Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.