ލިޔުމެއް ހިމެނުއްވުމަށް (naifarufathifuh@gmail.com ��) އަށް މެއިލްކުރައްވާ...!

Text Box: ތިޔަބޭފުޅުން މިސައިޓްގައި އެއްވެސް ލިޔުމެއް ޝާއިރުކުރަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް މެއިލް ކުރައްވާ... ތިޔަބޭފުޅުންގެ އެއްބާރުލެއްވުމަކީ މި ސައިޓަށް ލިބޭނެ އިތުރު ކުރިއެރުމެއް...

މިހާރަކަށް އައިސް ސްކޫލަށާއި މުޅިރަށަށް މަޝްހޫރުވަމުން އަންނަ ކަތިފިނދުގެ ބަލާއަކީ ބޮޑުވެފައިވާ ބަލާއެކެވެ. މިބަލާގެ ނުބައިކަކުގެ ވާހަކަ ކޮންމެ އަހަރަކު GCE އޯލެވަލް ނިންމާ ކުދިންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެމުން ދެއެވެ. މިކުއްތާ ސުކޫލަށް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ މާމޮޅު ދިވެހި ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިޅާއަށް އެނގިފައިވާ ދިވެހި ބަަހެއްގެ ސަބަބުން އެކަމުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާތައް އެކިގޮތްގޮތުން އެކުއްތާ ނަގަމުން ދެއެވެ. މިކުއްތާގެ މަޤްސަދެއްކަމުގައި އަންހެން ކުދިންގެ ގަޔަށް އެރުމާއި ކަރުވަޅުބެލުން ހިމެނެއެވެ. 2003 ވަނަ އަހަރު ގްރޭޑް ނުވަޔަކަށް ކިޔަވަންދިން މި ބަލާއަކީ އެއަހަރު ނުވަޔެއްގައި ކިޔެވި ގިނަ އަންހެން ކުދިންތަކަށް އޭނާގެ ކަތިފިނދުގެ ޖާދޫ ދައްކާފައިވާ ނަގޫބަޅެކެވެ. އެއަހަރު އެގްރޭޑްގެ ކުދިންގެ ފަރާތުން ލިބުން މައުލޫމާތު ކުޑަމިންވަރެއް އަހަރެން ހިމަނާލާނަމެވެ.

ގިނަ އަންހެން ކުދިންގެ ފަރާތުން ޝަކުވާ ލިބެމުންއައި، މިބަލާ ފޮތް ބެލުމުގެ ނަމުގައި އަންހެންކުދިންގެ ކަރުވަޅުބަލަމުން ދާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދިހަމަ އެއާއިއެކު ފިލާވަޅު ނަގައިދީ ނިންމުމަށްފަހު ކޮންމެސް އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ކައިރިއަށް ގޮނޑިއެއްލައިގެން ކަތިފިނދުގެ ޖާދު ދައްކަމުން ދެއެވެ.

މިޅާއާ ދޭތެރޭ މީހުން އެންމެ އަޖައިބުވާކަމަކީ މިޅާ އަތުގައި ފިރިހެން ލަނޑަރެއް އިނދެފައި އަންހެން ބުރިއެއް އިންނަ ކަމެވެ. މީނާއަށް އެންމެގިނަވެގެން..............

..... ލެވެނީ ހަފްތާ އަކު ދެ ފަޓްލޫނެވެ. ސްކޫލުގައި މިބަލާ އަރުވަމުން ގެންދާރެހުމްކުޑަ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ގިނަ ދަރިވަރުން ތަކަކަށް އުނދަގޫ ވަވަމުން ދާނަމަ މި މަޖައްލާގެ ފަރާތުން އޭނާައަށް ވޭކްއަޕް ކޯލެއް ދިނުމުގެ ބާރު އަޅުގަނޑު މެންނަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. އޭތް ކަރިފިނދު...� ކަލޭގެ އަމަލުތައް މިހާރު ތިދަނީ މާ މައްޗަށް، ތިކަންތައް ހުއްޓުވާ، ނޫނީ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ޖެހިދާނެ. ސްކޫލުގައި ހިނގާ ކޮންމެ ކަމަކަށް ކަލޭގެ ބަލާ ފޯރުވަމުންދާނަމަ އަހަރެމެން ކަލެޔަށް ކަލޭ ދައްކާލާނަށް. އޭތް ކަތި ފިނދު، ކުރިޔަށް މިއޮތީ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް. ޓެލެންޓް ޝޯވ ގައި ކަލޭ ދައްކަމުން ގެނދިޔަ ޖާދޫތައް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ދައްކާފިނަމަ އެ ޖާދޫތަށް އަހަރެމެން މިތިބީ ކަލެޔަށް ދައްކަން ތައްޔާރަށެވެ. ފޫ އެނބުރިޔާ، ކަލޭ ފެންނަހާ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ކަލޭ ތިދައްކަމުން ގެންދާ ޖާދޫތަށް ހުދު ކަލޭ އަންހެނުންނަށް ކަލޭ ނުދައްކަނީ ކީީއްވެ ހެއްޔެވެ. ކަލޭ އަންހެން ކުދިންގެ ކަރުވަޅު ބަލާ އެކުދިން� ނުގަބޫލުގައި އެކުދިންގެ ގަޔަށް އަތްފޯރުވާ އުޅުމުން ކަލެޔަށް ލިބޭ އުފަލަކީ ކޮބާތަ؟.� ފޫ އެނބުރިޔާ، ކަލެޔަށް އާ އެއްޗެއް ފެނަނަނީތަ؟ އޭތް ކަތިފިނދާ! އަހަރެމެންނަށް ހިވަނީ ކަލޭގެ ވައިފް ބުރުގާއެޅީ ކަލޭގެ ބަލާ ބޮޑުވެގެންހެން. އޭތް ފޫ އެނބުރިޔާ! ކަލޭ ތިނޫން އެހެން ގޮތަކަށް މަޝްހޫރުވާންވެއްޖެ އެއްނު.ތީ ވަރަށް ޑާޓީ ގޮތެއްނު. އަހަރެމެންނަށް މިކަންތައް ރިއަލައިޒް ވެގެން މިއުޅެނީ އަލަކަށް ނޫނޭ. ޕާން ފޫކޮޅާ، ސްކޫލުގައި ކަމެއްކުރަން ފަށާއިރަށް އެތަނަކަށް ބޮގަޅާލާ އަހެންކުދިންނާބެހޭ ޑޮކްޓަރަކަށް ވެގެން އެކުދިންނަށް ފަރުވާދެމުން ގެންދާއިރު އެކުދިންނަކީ ބޯގަޅި ގަމާރުން ނޫންކަން ކަލެޔަށް ނޭންގެނީތަ ބޯގަޅި ގަމާރާ..؟ ސްކޫލަށް މާހެޔޮއެދޭ މީހެއްކަކަށް ހެދިގެން އުޅޭއިރު ހުދު ކަލެޔަށް އެކަން ވިސްނިފައި އޮތްއިރު އެހެންމިހުންނަށް އެކަންތަށް ރިއަލައިޒް ވެފައި އޮންނަނީ ކަލެއަކީ ސްކޫލާ ދެކޮޅު މީހެއް ކަމުގައިކަން. ކަލެޔަށް ނޭންގެނީތަ ބޯގަޅި ގަމާރާ! ސްކޫލުގައި ވަކި ތަމަޅަ ހެދިގެން ވަކިޕާޓީހަދާ� ބައެއްގެ ބަހަށް ހެއްލިގެން ސަރުކާރުން ސުކޫލް ހިންގަން ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތް ބަދުނާމިކޮށް އެފަރާތުގެ ބޮލުގައި ނުބައި ދޮގު އިލްޒާމްތައް އަޅުވަން މަސައްކަތް ކުރަނީ ކީއްވެގެންތަ، ކަތިފިންދާ...؟ ކަލެއާ ކަލޭގެ ޕާޓީއަށް ވަސްވާސް އަޅަމުން ގެންދާ......................

 

ބުނަން ޖަމީލް، ޗަހެން ތެޅެންޏާ ފެންނަނީ އެއްޗެއް ހާކޭލި ތަން!! އަދިވެސް ކަލެޔަށް ނުފުދެނީތަ؟ ކޮންމެސް ކޮންމެސް އެމް.އީ.އެސް ކުދިންނަށް ކަލޭގެ ކަތިފިނދުގެ ޖާދޫ ނުދަށްކާތި!! ރަށުތެރެން ކޮންމެވެސް އެހެން ކަމަކާ އުޅެންވީނު...އޭ ލަނޑަރު ދާއްބަ.. ކަލޭ ހީލިއެރީމަ ފުއްދާލަން ކަލޭ އަންހެނުން ކުޑައީތަ؟ ކޮންމެހެން ނުޖެހެއެއްނު ޅައުމުރުގެ ކުޑަކުދިން� ކަލޭގެ ޖާދޫގަ ޖައްސާކަށް ދޯ ؟ ޖަންބޯ ކަލޭގެ ގުނަވަން ތަކަށް ވާންއެރިއަސް ތީ ބޮޑުވަރެއް!� ދެގަޑިން ކާބޭހެންހެން ކަލޭ އަތުބުރު ޖަހާ ހަބަރު މިހާރު މީޑިއާ ތަކާ، ހަމަޔަށް ހިނގައްޖެ.. އަދިވެސް ތިކަން ހުއްޓާލާކަށް ނުވޭތަ؟ ކަލޯ ހޭއަރާބަލަ!!

އޭތް.. ޕާންފޫކޮޅާ!! ކަލެޔަކީ ހާދަ ލާނެތް މީހެކޭދޯ؟� އަންހެންކުދިންގެ ނާޒުކު ޙިއްސުތަކާއި ކުޅެލަން ކަލޭ ތިއޮއް ޖަހާ މަޅިއެއް ދޯ!! ބުރިޔައްބާރު ފޭކުރިޔަށް ފުޅާ ފަޓުލޫނު އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ �ބުރިފިއްތި� ތިލަނީ އަންހެންކުދިންގެ ސާދާ� ގުނަންތައް މަޑުންހުއްޓަނުދެންތަ؟؟ ޖަމީލް ކަލޭ އެކެއް... ސާބަހޭ ކަލޯ!!

ބުރިފިއްތިލައިގެން ހުއްޓަސް ކަލޭގެ ފިރިހެންހައްޓަށް ބަލާލާނެކުދިން ވަރަށް ނުވޭދޯ؟؟� ސޯ ސޭޑް...

ބުނަން ޖަމީލް.. ކަލޭގެ ފިރިހެންހަށި ބޭރަށްފެންނަ ގޮތަށް ބިއްލޫރި ޖަހަންވީނު...

= ރަންނަމާރި =

.....clImwjText Box: Whcfws wmwtwruf
Text Box: cSufitwf
Text Box: wvwl ihevid

� 2007 fathifuh All right reserved


Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.